Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng của Falo

Bằng việc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Falo (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch vụ này.

Điều khoản sử dụng này cấu thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công ty Cổ phần Falo (“Công ty” như được định nghĩa dưới đây). Để sử dụng Dịch vụ, Người dùng phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng Falo hoặc website falo.vn (gọi chung là Falo như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi Công ty, bạn (là Người dùng như được định nghĩa dưới đây) theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm trên website https://falo.vn/ hoặc thông qua Ứng dụng Falo.

Định nghĩa:

“Công ty” là Công ty Cổ phần Falo, chủ sở hữu của ứng dụng Falo và website falo.vn. Công ty cũng bao gồm nhân sự của Công ty được phép tiếp cận thông tin cá nhân của Người dùng.

“Dịch vụ” được hiểu là các dịch vụ được cung cấp khi Người dùng sử dụng Falo. Để làm rõ, Dịch vụ là việc kết nối giữa người cho vay và người vay, bao gồm cả việc cung cấp thông tin của các bên để nâng cao khả năng thành công của các giao dịch vay.

“Điều khoản sử dụng” là bản điều khoản sử dụng này và các sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Công ty. “Falo” được hiểu là ứng dụng Falo và website falo.vn (hoặc các website hay ứng dụng khác tương tư được tạo ra để thay thế website và ứng dụng này).

“Người dùng” là người đăng ký và/hoặc sử dụng Dịch vụ thuộc đối tượng điều chỉnh của Điều khoản sử dụng.

A. Điều kiện giao dịch chung, bao gồm:

1. Điều kiện và hạn chế

Dịch vụ trên hệ thống Falo được cung ứng trên lãnh thổ Việt Nam và cho các đối tượng là công dân Việt Nam có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để tham gia hoạt động cho vay và vay tiêu dùng theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Công ty sẽ áp dụng các chính sách, biện pháp nghiệp vụ để thẩm định hồ sơ, yêu cầu tham gia của các bên để đảm bảo an toàn cho chính các bên tham gia giao dịch vay, Công ty, Falo và người dùng khác. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ là người có quyết định cuối cùng về việc các bên có thể tham gia, sử dụng dịch vụ Falo hay không.

Bằng việc cung cấp các thông tin được yêu cầu khi đăng ý trên hệ thống Falo, Người dùng đồng ý với Điều khoản sử dụng này.

2. Tiêu chuẩn dịch vụ

Dịch vụ của Công ty được cung ứng hoàn toàn trực tuyến, kết nối bên vay và bên cho vay trên không gian mạng Internet trên cơ sở thu thập dữ liệu được các bên cho phép và chủ động cung cấp, từ đó Công ty tiến hành phân tích, đánh giá năng lực, khả năng giao kết hợp đồng của các bên và đưa ra khuyến nghị cho các bên giao kết hợp đồng. Để làm rõ, Công ty không phải là một bên trong giao dịch và/hoặc hợp đồng vay. Giao dịch và/hoặc hợp đồng vay là giao dịch và/hoặc hợp đồng dân sự được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự do Người dùng (Bao gồm cả người cho vay và người vay) tự nguyên giao kết, thực hiện và tự chịu trách nhiệm. Người dùng có trách nhiệm tìm hiểu kỹ thông tin của bên kia và các quy định của pháp luật có liên quan trước khi tiến hành giao kết hợp đồng.

Công ty áp dụng các chế độ bảo mật nghiêm ngặt trong việc thu thập, xử lý thông tin các bên cung cấp, tránh việc thất thoát, tiết lộ thông tin cho các đơn vị không liên quan. Các tiêu chuẩn an toàn và an ninh thông tin, bảo mật của Công ty tuân theo yêu cầu của pháp luật và yêu cầu thực tế của hoạt động cung ứng Dịch vụ.

3. Biểu phí

Công ty sẽ thu phí phục vụ cho việc kết nối người dùng và sẽ thông báo tại từng thời điểm trước khi áp dụng. Công ty sẽ không có trách nhiệm hoàn trả các phí đã thu trong trường hợp các giao dịch đã được giao kết nhưng không được thực hiện và/hoặc bị vi phạm bởi các bên trong giao dịch đó.

B. Giải quyết khiếu nại

1. Người dùng khi cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm có quyền gửi yêu cầu đến Falo để khiếu nại qua các kênh thông tin được công bố tại website Falo.vn hoặc qua các chức năng hỗ trợ việc liên lạc trong website Falo

2. Công ty có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành giải thích với Người dùng trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

3. Để làm rõ, Công ty chỉ có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến Dịch vụ do Công Ty cung cấp trên hệ thống Falo. Việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan đến giao dịch vay/cho vay do Người dùng giao kết sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật và không thuộc trách nhiệm của Công Ty.

C. Bảo mật

Áp dụng chính sách bảo mật của Falo

D. Sử dụng Website, ứng dụng Falo

Bằng việc sử dụng Website, ứng dụng Falo, Người dùng xác nhận rằng Người dùng hành động nhân danh chính mình và vì lợi ích của mình. Nếu Người dùng đang sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng Dịch vụ của Công ty trên hệ thống Falo nhân danh hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba (người thụ hưởng), khách hàng phải ngay lập tức dừng việc sử dụng Dịch vụ này. Trong trường hợp Người dùng sử dụng Dịch vụ sai quy định, Người dùng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai này; Công ty và nhân sự của Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Ngoài các điều cấm và/hoặc hạn chế trong giao dịch thương mại điện tử được pháp luật quy định, Người dùng sẽ không được sử dụng cho các mục đích sau đây:

(a) mục đích bất hợp pháp hoặc trái pháp luật;

(b) thu thập hoặc đánh cắp thông tin từ hệ thống Falo, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân của người sử dụng khác và những thông tin không mang tính định danh;

(c) đăng ký thông tin không trung thực, gây nhầm lẫn và/hoặc giả mạo; nào;

(d) ảnh hưởng hoạt động của hệ thống Falo dưới bất kỳ cách thức nào bao gồm nhưng không giới hạn đến sử dụng mã đặc biệt hoặc phần mềm để điều khiển hoặc thay đổi chức năng có sẵn trên hệ thống Falo

(e) bất kỳ hành động nào khác có thể gây hại cơ sở hạ tầng và tiện ích của hệ thống Falo cũng như hoạt động của người dùng khác.

Giờ hoạt động của Falo có thể thay đổi sau khi thực hiện công việc bảo trì bắt buộc mà tất cả Người sử dụng sẽ được thông báo trước trong thời gian hợp lý.

E. Quyền sở hữu trí tuệ

1. Nhãn hiệu, tên thương mại, logo, thiết kế giao website và ứng dụng Falo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác được thể hiện trên hệ thống Falo thuộc quyền sở hữu của Công ty hoặc đối tác của Công ty. Bất kỳ hành vi sử dụng, sao chép, tái bản, phát tán nhãn hiệu, tên thương mại, logo, các nội dung và các thông tin, hình ảnh, video khác của Công ty và đối tác của Công ty dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quyền lợi và uy tín hợp pháp của Công ty, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty và đối tác của Công ty về việc cho phép sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ, hình ảnh, thông tin này.

2. Khi đánh dấu vào mục chấp nhận với Điều khoản sử dụng này này,Người dùng đã cam kết và đồng ý sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định về nghĩa vụ bảo mật thông tin, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu, tên thương mại, logo và các thông tin, hình ảnh khác tại Bản điều khoản điều kiện này và các quy định có liên quan khác của Công ty và đối tác của Công ty

F. Xử lý vi phạm

Trong trường hợp Người dùng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Bản điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ này, Công ty có quyền khóa tài khoản, hoặc khóa quyền truy cập tài khoản/ứng dụng của Người dùng đó. Việc khóa tài khoản hay quyền truy cập không làm chấm dứt các nghĩa vụ tài chính mà Người dùng phải thực hiện với Công ty hoặc với những Người dùng khác. Trong bất cứ trường hợp nào, các nghĩa vụ tài chính của Người dùng đó chỉ chấm dứt khi họ hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Công ty và/hoặc với người dùng khác.

Công ty cổ phần Falo
Giấy phép kinh doanh: 0108934012 được cấp
bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

© 2020 Falo

Thông tin liên hệ

số 14-16 Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh,
Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điều khoản và chính sách

Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật